Algemene Voorwaarden

World of Water

Versie: december 2019

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. World of Water: de eenmanszaak World of Water, statutair gevestigd te ‘s Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34386370.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met World of Water een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Producten: de producten die World of Water verkoopt. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het via een online webwinkel verkopen van glazen waterflessen met kristallen en het geven van Watertalks aan bedrijven en particulieren.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen World of Water en klant krachtens welke World of Water de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Website: www.worldofwater.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door World of Water gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen World of Water en klant, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij World of Water dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van World of Water en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door World of Water zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. HET AANBOD EN DE OFFERTE

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht.

3.2. World of Water zal in het aanbod/offerte aangeven welke producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod/offerte.

3.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

aanbod door de klant mogelijk te maken. Als World of Water gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden World of Water niet.

3.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft World of Water het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.5. World of Water behoudt zich het recht voor om bij een offerte op maat een aanbetaling van 30% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens World of Water de opdracht zal gaan uitvoeren.

3.6. Alle door World of Water gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.

3.7. World of Water behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.8. World of Water behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.9. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 3.10. World of Water is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. AANBOD, OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Het aanbod en de overeenkomst komen tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan World of Water verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod via de e-mail of door een bestelling via de webshop. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten. Vergissingen of fouten in het aanbod (op afbeeldingen) binden World of Water niet.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal World of Water binnen bekwame tijd overgaan tot de levering van het product. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt World of Water onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.4. World of Water heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en World of Water zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met World of Water wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien World of Water, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is World of Water gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die World of Water in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door World of Water uitgevoerde werk te vergoeden.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR WORLD OF WATER

5.1. World of Water garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. World of Water spant zich in om de gegevens die World of Water voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde producten dient World of Water met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. World of Water is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin World of Water uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is World of Water eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van World of Water en/of overige promotionele uitingen van World of Water.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT EN HET HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient World of Water te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht World of Water onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar World of Water om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan World of Water zijn verstrekt, heeft World of Water het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen. 6.4. De klant stelt World of Water steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5. Wanneer World of Water inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. World of Water is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens.

6.6. Bij klachten over de door World of Water geleverde producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan World of Water binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart World of Water één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde producten.

6.7. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. World of Water mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.8. De in artikel 6.7 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals hij dit in een winkel zou kunnen doen.

6.9. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan World of Water. Zo snel mogelijk daarop zendt de klant het product terug naar de World of Water. Het risico van terugsturen en de kosten hiervan liggen bij de klant.

6.10. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 6.11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

6.12. World of Water kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

6.13. Het risico van verzending van de bestelde producten van World of Water richting de klant ligt volledig bij de klant. World of Water verstuurt de producten met pakketpost van PostNL. World of Water is niet volledig aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het product.

6.14. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens direct contact op met World of Water. Zodra de klant het beschadigde pakket opent, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door World of Water te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door World of Water opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. In geval van producten zal World of Water de bestellingen binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.

7.2. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door World of Water mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.3. Aan de leveringsplicht van World of Water zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door World of Water geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door World of Water verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de klant worden geleverd.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.6. In bovenstaande gevallen heeft World of Water voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.7. De klant gaat er mee akkoord dat World of Water elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt World of Water zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.8. De klant kan bezwaren tegen de door World of Water verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan World of Water kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal World of Water een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. 8.9. Alle door World of Water geleverde producten blijven eigendom van World of Water totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan World of Water zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle ter beschikking gestelde documentatie, aanbiedingen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij World of Water tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door World of Water geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van World of Water en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van World of Water.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door World of Water ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van World of Water. 9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door World of Water geleverde producten blijven eigendom van de klant.

9.6. World of Water is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van World of Water plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant World of Water vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft World of Water recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen World of Water en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. World of Water kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien World of Water onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €10.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan World of Water uitkeert.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is World of Water dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan;

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van World of Water aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan World of Water toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.10.4. World of Water sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door World of Water geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van World of Water.

10.5. World of Water is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. 10.6. World of Water is daarnaast nimmer aansprakelijk voor geleden verliezen door de klant in geval van het niet kunnen uitleveren van een levering. World of Water is afhankelijk van haar leveranciers.

10.7. Klant vrijwaart World of Water voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten van World of Water.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTENEN OVERMACHT

11.1. World of Water is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. World of Water is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar World of Water weinig of geen invloed op kan uitoefenen. World of Water kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie World of Water een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST, BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.2. Beide partijen, zowel klant als World of Water, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.3. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan World of Water de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met World of Water voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen ofaanwijzingen van World of Water;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail,telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekendschrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

World of Water zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.3, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 12.4. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.2 en 12.3 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die World of Water vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.5. World of Water behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien World of Water overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. World of Water zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en World of Water in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van World of Water worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van World of Water aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van World of Water.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door World of Water te leveren producten voor rekening komt van World of Water, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen World of Water en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor World of Water alleen bindend indien en voor zover deze door World of Water uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Indien World of Water op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde worden overgedragen indien World of Water hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij World of Water partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.7. De klant en World of Water zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen World of Water en de klant.

Contact

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, info@worldofwater.nl of per post:

World of Water

T.a.v.: Elenoor Meijer
Van Beuningenstraat 44
2582 KJ ‘s Gravenhage

World of Water is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34386370.

Versie: december 2019